Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van NCST bv. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van NCST b.v.. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een basisvermelding en/of advertentieopdracht geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. NCST b.v. behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 NCST b.v. garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Misbruik van NCST b.v. of het NCST b.v. kwaliteitszegel wordt niet getolereerd en kan leiden tot uitsluiting van een vermelding bij NCST b.v.. Onder misbruik wordt verstaan het zich niet houden aan deze voorwaarden en onterechte plaatsing van het NCST b.v. kwaliteitszegel voor goedkeuring.

2. Keuringstijd

2.1 De keuringstijd bedraagt in de meeste gevallen maximaal 10 werkdagen. NCST b.v. zal een keuringstijd van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen keuringstijd om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.

2.2 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen zijn in EURO’s en exclusief 21% BTW.

4. Afkoelperiode

4.1 Voor de diensten van NCST b.v., keuring webwinkel, herkeuring webwinkel en mysteryshopper is er, in overeenstemming met de wet verkopen op afstand, geen herroepingsrecht.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u uw webwinkel aanmeldt bij NCST b.v., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van NCST b.v.. NCST b.v. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 NCST b.v. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 NCST b.v. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Offertes

7.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt NCST b.v. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden NCST b.v. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen NCST b.v. en een klant komt tot stand nadat een opdracht door NCST b.v. op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 NCST b.v. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren, waarbij restitutie van het betaalde bedrag zal plaatsvinden. Bij aanmelding van een webwinkel die is uitgesloten van aanmelding zal restitutie met aftrek van € 15,00 (incl. BTW) administratiekosten plaatsvinden.

8.3 De kosten voor de keuring van een webwinkel blijven bestaan ook als de webwinkel wordt afgekeurd.

8.4 De facturen m.b.t. diensten van NCST b.v. zullen elektronisch worden verstrekt en zijn downloadbaar door in te loggen op onze site. De factuur voor de aanmelding wordt u in PDF-formaat per e-mail toegezonden.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto´s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van NCST b.v. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 NCST b.v. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.